کارتریج و هد

کارتریج های ریبون هوشمندى با طول 250 میلیون کاراکتر چاپی که در آنها مکانیزم خاصی جهت تزریق تدریجی جوهر به نوار ریبون طراحی و جوهرمتناسب با حجم کار پرینتر به ریبون تزریق