mainboard یابرد فرمتر در ماشین های اداری جزو قطعات اصلی محسوب میشود و در اصل حکم ستون فقرات در دستگاه را بر عهده دارد وتمام اجزای کنترلی از جمله سنسور ها و موتورها بر روی آن قرا دارد و به طور کلی وظیفه کنترل تمام اجزای الکترونیکی و مکانیکی در دستگاه را بر عهده دارد.