پلاتر یک دستگاه چاپ ویژه است که به طور معمول برای چاپ تصاویر گرافیکی یا دیگر ترسیم های با عرض زیاد به کار می رود . پلاتر قادر به چاپ هر نوع عکس با عرض زیاد جهت ایجاد تابلو یا نقشه های صنعتی و شکل ها است و به طور معمول این کار با حرکت هد رنگریز متحرک روی یک صفحه کاغذی بزرگ صورت می گیرد . دقت پلاتر در تهیه ترسیم ها بسیار زیاد میباشد .

پلاتر برای تهیه متن مناسب نیست زیرا باید هر کاراکتر به صورت منفرد رسم شود که این کار وقت گیر است .پلاتر می تواند به سادگی یا رسم نقطه های منفرد پر شمار گرافیک های پیکسلی خوبی ارائه بدهد . در واقع پلاتر به آسانی می تواند ترسیم های بزرگ را انجام دهد .پلاتر بیشتر برای چاپ نقشه ها و نمودارها مورد استفاده قرار میگیرد.از آنجایی که چاپگرها حداکثر کاغذهایی به ابعادa3را میتوانند چاپ کنند و در کارهای نقشه کشی به ابعاد بیش از این نیاز است .برای تولید خروجی های بزرگ از پلاتر ها استفاده میشود. پلاترها به دو گروه تقسیم میشوند. پلاتر هایی که در آنها از کاغذ خاصی با پوشش ویژه استفاده می کنند الکترو استاتیک نامیده می شوند و پلاترهائی که از کاغذ های معمولی استفاده می کنند.   هدف از ساخت دستگاه پلاتر اتصال به کامپیوتر، پردازش و ترسیم فرامین ارسالی از کامپیوتر این دستگاه نقشه و نمودار های ترسیمی طراحی شده توسط کامپیوتر را بر روی کاغذ می آورد . شامل قسمت های – بدنه – سطح ریل عرضی – ریل طولی – مکانیزم تقلیل دهنده – مکانیزم انتقال به ریل عرضی و قلم ثابت – محرکهای قدرت – سیستم کنترل سخت افزار و نرم افزار مربوطه جهت کارائی ایده آل در سرعت و دقت این دستگاه بهینه سازی عملکرد دستگاه ضروری است