پولشمار جهت شمارش اسکناس نیاز به سنسور هایی دارد که شامل سنسور فرستنده در قسمت قرار گرفتن اسکناس و سنسور گیرنده در قسمت داخلی دستگاه جهت دریافت و شمارش اسکناس از سنسور فرستنده است

که سنسور گیرنده در قسمت پره های کشنده ی اسکناس قرار گرفته است ، سنسور دیگری بنام uv است که با روشن بودن این سنسور تست اسکناس در حال شمارش و به صورت تکی انجام می گردد ، سنسور دیگری بنام سنسور شماره انداز در اسکناس شمار وجود دارد که تعداد شمارش را تشخیص و به قسمت نمایشگر انتقال می دهد .