قطعات پول شمار در مدل های مختلف دستگاه های پول شمار انواع گوناگونی دارد که هر کدام به منظور انجام عملیات خاصی در اسکناس شمار طراحی گریده اند.

موتور اسکناس شمار قسمت دیگر از پول شمار است که به صورت تسمه ای شمارش اسکناس را انجام می دهد و در تعمیرات پول شمار کمتر قسمت موتور آسیب می رسد .