همانطور که می دانید هر وسیله الکترونیکی بنا به طراحی خاص خود ، به ولتاژو آمپراژ مشخصی جهت راه اندازی و کارکرد نیاز دارد . منبع تغذیه دستگاهیاست که قادر است از یک ورودی با ولتاژ وآمپراژ ثابت ( بنا به طراحی داخلیخود ) ، ولتاژ وآمپراژ مختلفی را تولید نماید .