ماشین حساب جهت محاسبه اعداد می باشد ، که در مدل پرینتر دار محاسبه ی اعداد توسط ماشین حساب به صورت عددی بر روی فاکتور گزارش می گردد .

این دستگاه معمولا جهت انجام امور محدود استفاده می گردد زیرا امکان درج نام اجناس را شامل نمی گردد .