بارکد پرینتر چاپ اطلاات را روی برچسب انجام می دهد. لیبل پرینتر ها برای انجام چاپ، از روش های خاصی استفاده می کنند ، که تغذیه کاغذ و مواد مصرفی متفاوت از چاپگر های معمول صورت میگیرد. برچسب ها برای چاپ بصورت رولی درون لیبل پرینتر قرار می گیرند و مواد مصرفی نیز بشکل ریبون های مخصوص تامین میگردد.

کاربرد های چاپ بر روی برچسب :

  • برچسب های قیمت و فروش
  • برچسب های بسته بندی
  • برچسب های اموال
  • داروخانه ها و آزمایشگاه ها
  • بطور کلی صندوق های فروش

روش چاپ در این نوع چاپگر را می توان به دو دسته تقسیم نمود :

  1. پرینتر حرارتی مستقیم : ه در آن کاغذهای حرارتی با دریافت حرارت از هد پرینتر نش مورد نظر را که از نرم افزار ارسال شده نشان می دهند. این نوع چاپ به مرور کم رنگ می شود و در مقابل اثرات گرمائی و شیمیائی تغییراتی در آنها دیده می شود
  2. پرینتر انتفال حرارت : این نوع چاپ را می توان یک چاپ دائمی نیز نامید که از جوهر ریبون مخصوص برچسب استفاده می شود. در این پرینتر ها سه نوع ریبون مورد استفاده قرار می گیرد:
  • وکس
  • وکس / رزین
  • رزین

 

زمان چاپ و جابجائب رول لیبل ها ، ممکن است لیبل ها از تنظیم اولیه خارج شوند و در جای اصلی چاپ قرار نگیرند. برای جبران این اتفاق و جلوگیری از چاپ ناهماهنگ از یک سنسور استفاده می شود که فاصله میان برچسب ها را تشخیص می دهد تا محدوده چاپ روی لیبل ها را معین کند.