نظیم تغییرات پیش فرض حالت آماده به کار دستگاه در دو حالت کپی و فکس

– کد مربوطه ۴۶۳ به این ترتیب  میتوانیم حالت پیش آماده به کار دستگاه خود را از کاربری کپی به فکس یا برعکس تغییردهیم .

تنظیم تغییرات پیش فرض حالت آماده به کار دستگاه در دو حالت کپی و فکس

– کد مربوطه ۴۶۳ به این ترتیب  میتوانیم حالت پیش آماده به کار دستگاه خود را از کاربری کپی به فکس یا برعکس تغییردهیم .

SET<—— تنظیمات مورد نظر با استفاده از دکمه های ↓↑<—— MENU —–> # —–> 463 —–> SET