• ترمال هد قطعه ای ازدستگاه که در قسمت مستر گیری قرار دارد و اطلاعاتی که به آن داده می شود به وسیله حرارت روی مستر سوزانده میشود.
  •  که دستگاه های فکس حرارتی و پرینتر های حرارتی دارای ترمال هد میباشند.